گلهای صحرایی

برنامه

خواننده

برنامه

خواننده

گلهای صحرایی1

سیما بینا

گلهای صحرایی30

الهه

گلهای صحرایی2

الهه

گلهای صحرایی31

سیما بینا

گلهای صحرایی3

آذر

گلهای صحرایی33

کوروس سرهنگ زاده

گلهای صحرایی4

سیما بینا

گلهای صحرایی35

الهه

گلهای صحرایی5

آذر

گلهای صحرایی36

کوروس سرهنگ زاده

گلهای صحرایی6

آذر

گلهای صحرایی37

مسعودی

گلهای صحرایی8

سیما بینا

گلهای صحرایی38

کوروس سرهنگ زاده

گلهای صحرایی9

سیما بینا

گلهای صحرایی40

الهه

گلهای صحرایی10

رشید

گلهای صحرایی41

كوروس سرهنگ زاده

گلهای صحرایی10ب

الهه-پوران-قوامی...

گلهای صحرایی42

سیما بینا

گلهای صحرایی11ب

سیما بینا

گلهای صحرایی43

مسعودی

گلهای صحرایی12

سیما بینا

گلهای صحرایی44

 

گلهای صحرایی13

الهه

گلهای صحرایی45

آذر

گلهای صحرایی14

سیما بینا

گلهای صحرایی46

سیما بینا

گلهای صحرایی15

سیما بینا

گلهای صحرایی47

انوشه

گلهای صحرایی16

سیما بینا

گلهای صحرایی50

ویگن

گلهای صحرایی17

سیما بینا

گلهای صحرایی51

سیما بینا

گلهای صحرایی18

شهیدی-مسعودی-الهه....

گلهای صحرایی52

شهیدی

گلهای صحرایی19

پوران-سیمابینا-ناهید-كوروس

گلهای صحرایی57

منوچهر ، جلال قانونی

گلهای صحرایی21

مسعودی

گلهای صحرایی59

سیما بینا

گلهای صحرایی22

یاسمین

گلهای صحرایی60

آذر

گلهای صحرایی23

مسعودی

گلهای صحرایی61

الهه ویگن

گلهای صحرایی24

مسعودی

گلهای صحرایی62

ناهید دایی جواد

گلهای صحرایی25

جفرودی

 

 

گلهای صحرایی26

الهه-شهیدی-زیگلری

 

 

گلهای صحرایی28

سیما بینا

 

 

گلهای صحرایی28ب

مسعودی

 

 

گلهای صحرایی29

مسعودی

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: گلهای صحرایی،     |
نظرات()