161

برنامه

دستگاه

نوازندگان

تکنوازان شماره 161

سه گاه

اسدالله ملک - عبادی- ضرب؟

تکنوازان شماره162

 

 

تکنوازان شماره 163

 

 

تکنوازان شماره164

 

 

تکنوازان شماره 165

 

 

تکنوازان شماره 166

اصفهان

همایون خرم - مجید نجاحی-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره167

 افشاری

اسدالله ملک-فرهنگ شریف-بهزاد رضوی نیا 

تکنوازان شماره 168

 بیات ترک

حبیب الله بدیعی-جلیل شهناز-جهانگیر ملک 

تکنوازان شماره169

ابوعطا 

 فریدون حافظی-همایون خرم-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 170

همایون

اسد الله ملک - فضل الله توکل - بهزاد رضوی

تکنوازان شماره 171

 دشتی

عبادی - یاحقی-ضرب؟ 

تکنوازان شماره 172

اصفهان

اسد الله ملک - فضل الله توکل - بهزادرضوی

تکنوازان شماره173

 

 

تکنوازان شماره 174

نوا

فرهنگ شریف - سعید رودباری -

تکنوازان شماره 175

 شور

 

تکنوازان شماره 176

 ابوعطا

 

تکنوازان شماره 177

 

 

تکنوازان شماره178

اصفهان 

 اصغر بهاری-مجید نجاحی- دفتری-ج.ملک

تکنوازان شماره 179

ابوعطا 

 حبیب الله بدیعی- فرهنگ شریف - جهانگیر ملک

تکنوازان شماره180

سگاه 

 همیاون خرم-جهانگیر ملک-فرهنگ شریف


180

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: تكنوازان،     |
نظرات()