181

برنامه

دستگاه

نوازندگان

تکنوازان شماره 181

بیات ترك

احمد عبادی - اسداله ملك-ناصر افتتاح

تکنوازان شماره 182

افشاری

حبیب اله بدیعی - فرهنگ شریف-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 183

شور

اسدا.. ملك - رضا ورزنده - منصور نریمان-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره184

چارگاه 

 حافظی-موسوی-نریمان-ج.ملک

تکنوازان شماره 185

شور

جواد معروفی - همایون خرم-

تکنوازان شماره186

همایون 

 خرم-نجاحی-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 187

همایون 

 موسوی-بهاری-دفتری-نریمان-نجاحی-ج.ملک

تکنوازان شماره 188

شور

جواد معروفی - حبیب اله بدیعی-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 189

 ماهور

یاحقی - توکل - ج.ملک 

تکنوازان شماره190

 ماهور

 همایون خرم-منصور نریمان-ج.ملک

تکنوازان شماره 191

 ماهور

 موسوی-نجاحی-بهاری-دفتری-نریمان-ملک

تکنوازان شماره192

اصفهان 

 پرویز یاحقی- فضل الله توکل - جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 193

دشتی

جواد معروفی - حبیب اله بدیعی-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 194

مخالف - مثنوی سه گاه

احمدعبادی - اسدالله ملك-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره195

بیات ترک 

 حافظی-موسوی-نریمان-ملک

تکنوازان شماره 196

بیداد و عشاق همایون 

 بدیعی-شریف-ملک

تکنوازان شماره 197

مخالف سه گاه

احمد عبادی - محمد موسوی-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره198

 

 

تکنوازان شماره 199

 

 

تکنوازان شماره 200

شور

پرویز یاحقی - جلیل شهناز - فضل الله توکل-جهانگیر ملک


200

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: تكنوازان،     |
نظرات()