برنامه

دستگاه و مایه

نوازندگان

تکنوازان شماره 520

افشاری

احمد عبادی - اسداله ملک - منصور صارمی-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 521

شوشتری منصوری

پرویز یاحقی - فرهنگ شریف-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 522

 

 

تکنوازان شماره 523

 

 

تکنوازان شماره 524

 

 

تکنوازان شماره 525

 

 

تکنوازان شماره 526

 

 

تکنوازان شماره 527

دشتی - حاجیانی - عشاق

رضا ورزنده - ابراهیم سرخوش - محمد موسوی

تکنوازان شماره 528

ابوعطا

پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل-جهانگیرملک

تکنوازان شماره 529

شوشتری

اسد الله ملک منصورصارمی-جهانگیرملک

تکنوازان شماره 530

دشتی

پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل-جهانگیرملک

تکنوازان شماره 531

ابوعطا

همایون خرم مجیدنجاحی-جهانگیرملک

تکنوازان شماره 532

ماهور

احمدعبادی - اسد الله ملک-جهانگیرملک

تکنوازان شماره 533

ابوعطا

فریدون حافظی - رضا ورزنده - کامران داروغه-جهانگیرملک

تکنوازان شماره 534

ابو عطا

اسد الله ملک - منصور صارمی-جهانگیرملک

تکنوازان شماره 535

اصفهان

پرویز یاحقی - فرهنگ شریف  - فضل الله توکل

تکنوازان شماره 536

افشاری

همایون خرم  - مجید نجاحی-جهانگیرملک

تکنوازان شماره 537

0

احمدعبادی - اسد الله ملک-جهانگیرملک

تکنوازان شماره 538

دشتی

منصورصارمی - حسنعلی دفتری - محمد موسوی-جهانگیرملک

تکنوازان شماره 539

دشتی

فریدون حافظی - حسنعلی دفتری - محمد موسوی-جهانگیرملک

تکنوازان شماره 540

شور

پرویز یاحقی - مجید نجاحی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل

نوشته شده در تاریخ شنبه 23 بهمن 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: تكنوازان،     |
نظرات()