برنامه

دستگاه و مایه

نوازندگان

تکنوازان شماره 561

چهارگاه

همایون خرم  - مجیدنجاحی-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 562

شور

حسنعلی دفتری - محمد موسوی - منصور نریمان

تکنوازان شماره 563

بیات ترک

فریدون حافظی - کامران داروغه -

تکنوازان شماره 564

بیات ترک

پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل-

تکنوازان شماره 565

همایون

اسدالله ملک - منصور صارمی-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 566

شوشتری

همایون خرم  - مجیدنجاحی -

تکنوازان شماره 567

قرایی وبوسلیک

پرویز یاحقی - فضل الله توکل-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 568

اصفهان

احمدعبادی - اصغربهاری -

تکنوازان شماره 569

بیدادوعشاق

همایون خرم  - مجیدنجاحی-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 570

سه گاه

حسنعلی دفتری - محمد موسوی -

تکنوازان شماره 571

شور

همایون خرم  - جلیل شهناز-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 572

اصفهان

مجید نجاحی - اسدالله ملک - اصغرفرهمند

تکنوازان شماره 573

اصفهان

پرویز یاحقی - مجیدنجاحی رضاصیرفی-

تکنوازان شماره 574

بیات ترک

احمدعبادی اصغربهاری-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 575

چهارگاه

فریدون حافظی - کامران داروغه-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 576

دشتی

همایون خرم  - جلیل شهناز - رضاصیرفی

تکنوازان شماره 577

مخالف سه گاه

اسداله ملک - فرهنگ شریف

تکنوازان شماره 578

سه گاه

رضا ورزنده - کامران داروغه-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 579

افشاری

حسنعلی دفتری - محمد موسوی - منصور نریمان

تکنوازان شماره 580

بیات ترک

حبیب الله بدیعی - فرهنگ شریف  - رضا صیرفی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 بهمن 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: تكنوازان،     |
نظرات()