برنامه

دستگاه و مایه

نوازندگان

تکنوازان شماره 621

شور

پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل

تکنوازان شماره 622

شور

احمدعبادی - اسد الله ملک - منصور صارمی - اصغرفرهمند

تکنوازان شماره 623

بیات ترک

همایون خرم  - جلیل شهناز - مجید نجاحی-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 624

ابوعطا

فریدون حافظی - رضا ورزنده - کامران داروغه-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 625

بیات ترک

حسنعلی دفتری - محمد موسوی - اصغرفرهمند

تکنوازان شماره 626

بیداد عشاق همایون

پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل

تکنوازان شماره 627

ابوعطا

احمدعبادی - اسد الله ملک - منصورصارمی

تکنوازان شماره 628

ماهور

همایون خرم  - جلیل شهناز - مجید نجاحی-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 629

 

 

تکنوازان شماره 630

ابوعطا

اسد الله ملک - منصور صارمی-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 631

شور

فریدون حافظی - رضا ورزنده - کامران داروغه-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 632

بیات ترك

احمد عبادی - اسداله ملك - منصور صارمی-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 633

دشتی

همایون خرم  - جلیل شهناز - مجید نجاحی-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 634

چهار گاه

حسنعلی دفتری - ابراهیم سرخوش - محمد موسوی-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 635

ماهور

احمدعبادی - اسد الله ملک منصورصارمی-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 636

افشاری

همایون خرم  - جلیل شهناز - مجید نجاحی-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 637

شور

اسد الله ملک - منصور صارمی-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 638

 

 

تکنوازان شماره 639

افشاری

مجید نجاحی - اسد الله ملک -جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 640

ماهور

فریدون حافظی - رضا ورزنده - کامران داروغه-جهانگیرملک

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 بهمن 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: تكنوازان،     |
نظرات()