برنامه

دستگاه و مایه

نوازندگان

تکنوازان شماره 721

ماهور

فریدون حافظی-کامران داروغه -منصور نریمان

تکنوازان شماره 722

بیات زند

احمد عبادی- اصغر بهاری

تکنوازان شماره 723

چهارگاه

همایون خرم-مجید نجاهی-رضا صیرفی

تکنوازان شماره 724

شور

پرویز یاحقی-فضل الله توکل

تکنوازان شماره 725

سارنگ

پرویز یاحقی-احمد عبادی-مجید نجاهی

تکنوازان شماره 726

سه گاه

اسد الله ملک-رضاورزنده

تکنوازان شماره 727

شور

رضا ورزنده-محمد موسوی

تکنوازان شماره 728

شور

حبیب الله بدیعی-منصور صارمی

تکنوازان شماره 733

ماهور

مجید نجاهی-کامران داروغه

تکنوازان شماره 734

مخالف سه گاه

پرویز یاحقی-فرهنگ شریف-

تکنوازان شماره 735

شوشتری

حبیب الله بدیعی - منصور صارمی -جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 736

شوشتری

همایون خرم-فضل الله توکل

تکنوازان شماره 737

 

 

تکنوازان شماره 738

ماهور

بهاری-ملك-نریمان

تکنوازان شماره 739

شور

صارمی-داروغه

تکنوازان شماره 740

ماهور

بدیعی-شهناز

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 بهمن 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: تكنوازان،     |
نظرات()